Чийзкейк с извара

Рецепта за чийзкейк с извара

Ако си мислите, че не можете да направите чийзкейк вкъщи, защото е трудно и продуктите са скъпи, следващата рецепта ще ви накара да размислите, да запретнете ръкави, да сложите кухненската престилка и да...

Дейност

   През 2006 година е разработена и въведена система за управление на безопасността на храните, която обединява разработените и въведени по рано ДПП и ДХП и разработената система ISO 22000.

   В предприятието има лаборатория, оборудвана с всички необходими апарати и консумативи за пълни изследваниия на суровото мляко, както и физикохимичните показатели на междинните продукти  и готовия продукт, технологичните параметри на производствения процес.

 

   През годините постоянно се извършва пълен мониторинг на:

      -      всички доставчици на мляко

      -      цялата произвеждана продукция (междинни и готови млечни продукти),

      -      технологични параметри,

      -      всички доставчици  допълнителни суровини, който е утвърден и обезпечен от ръководството на предприятието.

         Чрез въведената система за постоянен мониторинг и архивиране на всички технологични параметри се създават условия за наблюдение на КТ и  ККТ, както и за разработване и въвеждане на подходящи корективни действия; условие за спазване на законодателството на ЕС и България и производство на безопасни млечни продукти.

 

   Постоянно се изпълнява „Вътрешна мониторингова програма” на предприятието за контрол на:

      -качеството на суровото мляко (съгласно Регламент 853/2004 на ЕК и наредба 4/2006 на МЗХ),

      -качеството и безопасността на междинни и крайни млечни продукти,

      -хигиена на работната среда,

      -хигиената на производство,

      -качество и безопасност на питейната вода, 

      -физикохимични показатели на млечните продукти

      -остатъци от ветеринарно-медицински препарати и замърсители от околната среда в суровини (сурово мляко), междинни и готови продукти.

   Програмата се разработва ежегодно. Въвежда се и се утвърждава от ръководството на предприятието, което осигурява необходимите организация и ресурси за изпълнението й. Вътрешната мониторингова програма се одобрява, а изпълнението й се контролира от официалния ветеринарен лекар от ОДБХ.

   Резултата от целенасочените усилия на собствениците на „Хаджийски и фамилия” и ръководството на млекопреработвателното им предприятие е одобрението на предприятието за свободна търговия с останалите страни членки на ЕС, официално дадено с Решение на ЕК 828/2008/ЕО.

 

   Създадената производствена база, подбрания персонал и създадената организация на работа са сигурната гаранция за безопасността и качеството на произвежданите млечни продукти „Хаджийски и фамилия” . Доказателство за това е продължителното присъствие на пазара на марката „Хаджийски и фамилия” .

   Ръководството на предприятието напълно осъзнава задълженията си като оператор с храни извършващ изкупуване и преработка на мляко, като освен това, обхвата на отговорностите е разширен и включва разпространението на готов продукт чрез собствени специализирани транспортни средства и собствени търговски обекти за търговия на едро в гр. София и гр. Варна.

 

   През 2012 година, след като премина успешно процедурата за одобрение на млекопреработвателни предприятия за производство на млечни продукти по Българските държавни стандарти, млекопреработвателното предприятие на „Хаджийски и фамилия”  беше регистрирано от Българското патентно ведомство, като производител на „Български кашкавал” по БДС 14-2010 и „Българско бяло саламурено сирене” по БДС 15-2010.